ที่ปรึกษา วารสาร

วารสารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เป็นวารสารวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ราย 6 เดือน กำหนดออกปีละ 2 ครั้ง (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – เดือนธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเปิดพื้นที่ทางวิชาการในการเผย แพร่ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งด้านมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ แก่นักวิชาการ นักวิจัย และท่านที่สนใจ นำไปศึกษาและเพื่อใช้อ้างอิงใน การจัดการเรียนการสอน การเขียนงานทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร ยุภาศ
คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Contact Info:

Email: yupaporn.yu@rmu.ac.th
Phone: 043-723555
Website: http://pspa.rmu.ac.th
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Sidebar Menu