บรรณาธิการ Editor

วารสารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เป็นวารสารวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ราย 6 เดือน กำหนดออกปีละ 2 ครั้ง (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – เดือนธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเปิดพื้นที่ทางวิชาการในการเผย แพร่ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งด้านมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ แก่นักวิชาการ นักวิจัย และท่านที่สนใจ นำไปศึกษาและเพื่อใช้อ้างอิงใน การจัดการเรียนการสอน การเขียนงานทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Contact Info:

Email: noksoda@gmail.com
Phone: 043-723555
Website: http://pspa.rmu.ac.th
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Sidebar Menu