บทบรรณาธิการ Editorial

วารสารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม ฉบับนี้เป็นฉบับประจำปีที่ 2 เล่ม 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560) ได้รับความกรุณาบทความวิชาการจากนักวิชาการระดับสูงทางด้านรัฐศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งคณาจารย์ นักวิจัย จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ร่วมเปิดพื้นที่ ทางวิชาการในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้ง ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันเป็นส่วนหนึ่งจากการทำงานวิจัยควบคู่ไปกับการ จัดการเรียนการสอน โดยทุกบทความได้มีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ที่ช่วยเป็นกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพของผลงานลงตีพิมพ์ โดยในวารสารฉบับนี้มีบทความวิชาการและบทความวิจัย จำนวน 10 บทความ ประกอบไปด้วยบทความวิชาการและบทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต:กรณีแนวคิด การจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมด้านการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปปท. ที่สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นอ่อนไหวที่ประชาคมให้ความสนใจ เนื่องจากประเทศไทยนั้นยังติดอันดับของการทุจริตในภาครัฐอย่างเห็นได้ชัดเจน ตามด้วยปัญหาทางสังคมที่นับว่าเป็นวาระแห่งชาติอย่างบทความวิชาการเครือข่าย นักค้ายาเสพติดชายแดนภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ที่ได้อธิบายให้เห็นถึง ขั้นตอน กระบวนการของการสร้างเครือข่ายยาเสพติดที่เป็นประเด็นสำคัญและ เป็นภัยต่อสังคม และในฉบับนี้ยังปรากฏว่ามีบทความที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน ในภาครัฐเช่น การบริหารราชการส่วนภูมิภาคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในรัฐไทยภาย ใต้บทความวิชาการ โอกาสและความเป็นไปได้ในการใช้หลักสิทธิชุมชนที่บัญญัติไว้ ในรัฐธรรมนูญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิผล และแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการเมือง ซึ่งนอกจากแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ระดับชาติแล้ว การเมืองระดับท้องถิ่นก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งในบทความอาชีพ ศึกษาของนักเรียนพิการตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา ท้องถิ่น (SBMLD) ที่สะท้อนให้เห็นถึงการให้โอกาสกับกลุ่มคนพิการเพื่อให้ได้รับสิทธิ อย่างเต็มที่ตามหลักการปกครองรัฐธรรมนูญ ตามมาด้วยบทความที่อธิบายให้เห็น ถึงช่องว่างทางด้านกฎหมายภายใต้ความย้อนแย้งเรื่องโทษประหาร:อำนาจเบ็ดเสร็จ เด็ดขาด มนุษยธรรม และความตาย ตามมาด้วยบทความการยกระดับมาตรฐานธุรกิจ รักษาความปลอดภัย:อำ นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานรักษา ความปลอดภัย ปิดท้ายด้วยบทความด้านสถิติที่อธิบายแนวคิดข้อจำกัดและข้อตกลง ของการใช้สถิติเพื่อการวิจัยในบทความการพิสูจน์ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ ความถดถอยเชิงเส้นตรง

กองบรรณาธิการขอขอบคุณนักวิชาการเจ้าของผลงานทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ผลงานทางวิชาการที่ทรงคุณค่าเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และขอขอบคุณผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ได้ให้ความ ช่วยเหลือรวบรวมบทความ ตรวจพิสูจน์อักษร จนสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นฉบับสมบูรณ์

Sidebar Menu