Welcome to Journal

วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ISSN : 2546-5317
ดำเนินการโดยคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เกี่ยวกับวารสาร

เป็นวารสารวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ราย 6 เดือน
กำหนดออกปีละ 2 ครั้ง (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือน
กรกฎาคม – เดือนธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ทางวิชาการในการเผยแพร่
ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งด้านมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ แก่นักวิชาการ นักวิจัย และท่านที่สนใจ นำไปศึกษาและเพื่อใช้อ้างอิงในการจัดการเรียนการสอน การเขียนงานทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาของบทความ

รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ศาสนา – วัฒนธรรม
สังคม – เศรษฐกิจ
ศิลปกรรม
ชาติพันธ์
ภาษาและวรรณกรรม

  Our Services Online

ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบการส่งบทความออนไลน์

ส่งบทความออนไลน์

ส่งบทความเพื่อขอพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารผ่านระบบออนไลน์

ตรวจสอบสถานะบทความ

ตรวจสถานะบทความที่ส่งให้กองบรรณาธิการพิจารณา

ตัวอย่างบทความ

ตัวอย่างการจัดทำบทความและรูปแบบบทความ

การดำเนินงานวารสาร

ขอบเขตวารสาร

วารสารวิชาการในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งด้านมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ แก่นักวิชาการ นักวิจัย และท่านที่สนใจ นำไปศึกษาและเพื่อใช้อ้างอิงในการจัดการเรียนการสอน การเขียนงานทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเนื้อหาของบทความมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ด้านรัฐศาสตร์ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านประวัติศาสตร์ ด้านศาสนา – วัฒนธรรม
ด้านสังคม – เศรษฐกิจ ด้านศิลปกรรม ด้านชาติพันธ์ และด้านภาษาและวรรณกรรม

บรรณาธิการ

ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร ยุภาศ

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

บรรณาธิการ (Editor) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์

ติดต่อวารสาร

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

งานวารสารวิชาการ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 15

80 ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ : 043-723555

pspa.rmu731@gmail.com

วารสารฉบับล่าสุด

วารสารออนไลน์ Journal Online

Previous Next

บทบรรณาธิการ

วารสารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม
เป็นฉบับปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561) ได้รับความกรุณาบทความวิชาการจากนักวิชาการระดับสูงทางด้านรัฐศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งคณาจารย์ นักวิจัย จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ร่วมเปิดพื้นที่ ทางวิชาการในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้ง ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันเป็นส่วนหนึ่งจากการทำงานวิจัยควบคู่ไปกับการ จัดการเรียนการสอน โดยทุกบทความได้มีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ที่ช่วยเป็นกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพของผลงานลงตีพิมพ์ โดยในวารสารฉบับนี้มีบทความวิชาการและบทความวิจัย จำนวน 10 บทความ

Get View More

PARTNER

Sidebar Menu