รายการบทความ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

#ID
TITLE
PAGES
FILE
1 เกี่ยวกับวารสาร
ABOUT THE JOURNAL
บรรณาธิการ
Editor
none
2 บทบรรณาธิการ
EDITORIAL
บรรณาธิการ
Editor
none
3 สารบัญ
TABLE OF CONTENTS
บทบรรณาธิการ
Editor
4 การจัดการงานสาธารณะในยุคสมัยใหม่
Public Management in the Modern Era*
ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ธีรเวคิน
Prof.Dr. Likhit Dhiravegin
1-16
5 การบริหารจัดการเพื่อการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในการดำเนินการทางการเมือง
The Management for lead Policies to the Practice in Political Administration.
รองศาสตราจารย์ ดร. วงศ์พัฒนา ศรีประเสริฐ
Assoc. Prof. Dr. Wongpattana Sriprasert
17-37
6 ธุรกิจเปลี่ยน ไทยปรับ สอดรับ AEC เขย่าเวทีโลก
Business Change, Thailand Adaptation, Appropriate AEC,and Shake World Stage
ศาสตราภิชาน ดร. ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
Chair Professor Dr. Krairit Boonyakiat
38-54
7 อัตลักษณ์และตัวตนของนักศึกษาที่ต้องคดียาเสพติด
Accused Student Identity and Self
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์
Assit.Dr. Piyaluk Potiwan
55-73
8 ปฏิรูปการพัฒนาประชาธิปไตยไทย : ทัศนะตามกรอบแนวคิดวัฒนธรรมทางการเมือง
Thailand’s Democracy Development and Reforms : A Political Culture Perspective
รองศาสตราจารย์.ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด
Assoc. Prof. Dr. Pornamarin Promgird
75-92
9 เครือข่ายการค้ามนุษย์ข้ามชาติในประเทศไทย : ประเทศไทยเป็นประเทศปลายทาง
Transnational Human Trafficking Network inThailand: Thailand is the destination country
พันตำรวจเอก ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพันธ์
93-120
10 หลักเกณฑ์การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์


121-122
11 รูปแบบบรรณานุกรม


123-125

Sidebar Menu