รายการบทความ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

#ID
TITLE
PAGES
FILE
1 เกี่ยวกับวารสาร
ABOUT THE JOURNAL
บรรณาธิการ
Editor
1-4
2 บทบรรณาธิการ
EDITORIAL
บรรณาธิการ
Editor
5-6
3 สารบัญ
TABLE OF CONTENTS
บรรณาธิการ
Editor
none
4 กลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต : กรณีแนวคิดการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมด้านการต่อต้านการทุจริตสำนักงาน ป.ป.ท.
Mechanism to promote public participation in anti-corruption: Case of concept in establishment of Civil Society Network Coordination Center regarding anti-corruption in PAC
ว่าที่ ร.ท. ดร.เจนรบ พละเดช1
พ.ต.ท. ดร.ขวัญชัย อัตโณ2
7-22
5 เครือข่ายนักค้ายาเสพติดชายแดนภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
Drug Trafficking Network Frontier on Tthe Country’s Northern Thailand
สมยศ ปัญญามาก1
23-38
6 การบริหารราชการส่วนภูมิภาคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
Provincial Administration to Develop Quality of Life in The Northeast of Thailand
ศิลป์ ชื่นนิรันดร์
39-56
7 โอกาสและความเป็นไปได้ในการใช้หลักสิทธิชุมชนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิผล
Opportunities and the possibility to use the rights provided in the Constitutions on natural resource management and environmental effectiveness
สุริยา สิงห์หาญ
57-81
8 การสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา
Creating Faith in Buddhism
พระครูวินัยวรชัด ปยุตโต
83-100
9 ความย้อนแย้งเรื่องโทษประหารชีวิต : อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด มนุษยธรรม และความตาย
The Paradox of Capital punishment : Totalitarianism , Humanity and Death Sentences
เตวิช ฉิมหลวง
101-118
10 การพิสูจน์ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง
Linear Regression Analysis Primary Agreement’s Test
พงษ์ศักดิ์ ซิมมอนด์ส1
119-148
11 อาชีพศึกษาของนักเรียนพิการตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
Occupation of Disabled Students for Career Excellence According to SchoolBased Management for Local Development
ประภัสสร ปรีเอี่ยม1
149-162
12 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางการเมือง
(Political Communication Concept)
ชนินธร ม้าทอง
163-175
13 การยกระดับมาตรฐานธุรกิจรักษาความปลอดภัย : อำนาจหน้าที่และความรับผิดของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต
Enhancing the Standards of Security Businesses : Authority and Responsibility of Licensed Security Guards.
พ.ต.ท.ดร.ขวัญชัย อัตโณ 1
ว่าที่ ร.ท.ดร.เจนรบ พละเดช 2
177-196
14 หลักเกณฑ์การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บรรณาธิการ
197-198
15 รูปแบบบรรณานุกรม

บรรณาธิการ
199-201

Sidebar Menu