รายการบทความ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

#ID
TITLE
PAGES
FILE
1 เกี่ยวกับวารสาร
ABOUT THE JOURNAL
บรรณาธิการ
Editor
1-4
2 บทบรรณาธิการ
EDITORIAL
บรรณาธิการ
Editor
5-6
3 สารบัญ
TABLE OF CONTENTS
บรรณาธิการ
Editor
none
4 ประสิทธิภาพการบริหารบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา ในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
Efficiency of Good Governance of Local Administration Organizations : A Case Study in Muang BuriramDistrict, Buriram Province.
ธัญญรัตน์ พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ1
จิรัญญา สนิทวัฒนากุล2
7-30
5 สิทธิการพัฒนาของประชาชนในนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
The development of public policy on special economic zones.
พระมหาไทยน้อย สลางสิงห์1
31-50
6 การสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของฐานอำนาจการเมือง
The Creation community networks to strength of Political power base.
ศุภวิชญ์ โรมแพน
Suphawit Rompaen
51-70
7 มุมมองการจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
Perspective on sustainable supply chain management.
นาวา มาสวนจิก1
อัจฉรพร เฉลิมชิต2
71-88
8 การเมืองเรื่องภิกษุณีในประเทศไทย
Politics of Buddhist nun in Thailand
ประพิศ โบราณมูล
Prapit Boranmool
89-120
9 การผลิตซํ้าทางวัฒนธรรมเมืองหลวงพระบางภายใต้กระแสเมืองมรดกโลก
Reproduction of the Cultural Heritage of Luang Prabang under the Current World Heritage City
กิตติกรณ์ บำรุงบุญ1
121-135
10 แนวคิดเรื่องรูปแบบที่เหมาะสมของศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
Concept of appropriate format of Civil Society Network Coordination Center regarding anti-corruption in the Office of Public Center Anti-Corruption Commission (PACC)
ว่าที่ ร.ท. ดร.เจนรบ พละเดช 1
พ.ต.ท. ดร.ขวัญชัย อัตโณ 2
137-159
11 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ : กรณีเจ้าอาวาสกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่
Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases: Abbot who is charged in Corruption and Misconduct Cases.
พ.ต.ท.ดร.ขวัญชัย อัตโณ1
ว่าที่ ร.ท.ดร.เจนรบ พละเดช2
161-179
12 การขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผลนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ พ.ศ. 2558 – 2564
พัชรี วีระนนท์

181-196
13 ข้อถกเถียงทางสังคมต่อประเด็นเรื่องเพศ เพศภาวะและเพศวิถี
Social Debate of Social understanding in Sex, Gender and Sexuality
ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์1
197-225
14 หลักเกณฑ์การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


227-228
15 รูปแบบบรรณานุกรม


229-231

Sidebar Menu