รายการบทความ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

#ID
TITLE
PAGES
FILE
1 เกี่ยวกับวารสาร
ABOUT THE JOURNAL
บรรณาธิการ
Editor
1-3
2 บทบรรณาธิการ
EDITORIAL
บรรณาธิการ
Editor
5-6
3 สารบัญ
TABLE OF CONTENTS
บรรณาธิการ
Editor
none
4 การขจัดความเหลื่อมลํ้าทางสังคม เพื่อก้าวสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0
Elimination of Social Inequality for Thailand 4.0
พระใบฎีกาทวี อภโย
7-25
5 การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 บนฐานโรงเรียนสุขภาวะ
Education in 21st century based on learning healthy
สะอาด ศรีวรรณ1 Sa-ard Sriwan1
รศ.ดร.ยุภาพร ยุภาศ2 Assoc. Prof. Dr.Yupaporn Yupas2
27-57
6 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ : ทิศทางการบริหารจัดการวัด

พระทานนุวัตร หัสดร1 Phrathannuwat Hussadon1
ยุภาพร ยุภาศ2 Yupaporn Yupas2
59-74
7 การจัดการผักตบชวาในแหล่งนํ้าสาธารณะอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
MANAGEMENT OF WATER HYACINTH IN THE PUBLIC WATER SOURCE SUSTAINABLY A CASE STUDY OF NONG PHRAO NGAI SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, SAINOI DISTRICT NONTABURI PROVINCE
สุทธญาณ์ สาแหยม1,ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร2,รวิวงศ์ ศรีทองรุ่ง3
75-107
8 บทบาทในการส่งเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
The Promotional Roles Towards Sufficiency Economy Philosophy, Khao Kho Sub-District Administration Organization, Phetchabun Province
รจนา พิณโท1, วิเชียร วิทยอุดม2 และราเชนทร์ นพณัฐวงศกร3
109-142
9 นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม
The special economic zone policy to people : A case study Nakhon Phanom Province
พัชรวดี เพ็งสระเกตุ
143-156
10 คุณภาพสังคมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของ ประชาชนหมู่บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
Social quality and participation in community development A case study : Na Rat District Muang Nakhon Phanom District Nakhon Phanom Province
อนุวัฒน์ พลทิพย์1, พัชรวดี เพ็งสระเกตุ2 และจุฑาลักษณ์ แสนโท3
167-191
11 ปัจจัยการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ส่งผลต่อลักษณะการมี ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
FACTORS OF AFFECTING POLITICAL PARTICIPATION OF THE PEOPLE IN PLAENG YAO DISTRICT CHACHOENGSAO PROVINCE

193-206
12 การจัดการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ป่าชุมชน : กรณีศึกษาป่า ชุมชนภูน้อย ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
Learning Management for Community Forest Conservation: Case study Phu Noi Community Forest Nong Wang Nong Bua Daeng District Chaiyaphum Province
วีรชัย คำธร1, ภักดี โพธิ์สิงห์2 และธัญรัศม์ ทองใส3
207-222
13 ขบวนการชุมชนนามูลในการปกป้องสิทธิการดำรงชีพ
The Namoo community social movement to defend the right to livelihoods.
พระทวี ข่ายมณี
Phra Thawee Khaimanee
223-240
14 หลักเกณฑ์การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


241-245

Sidebar Menu