ขอบเขตวารสาร SCOPE

วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นวารสารวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

บทความมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ ดังนี้

รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ศาสนา – วัฒนธรรม
สังคม – เศรษฐกิจ
ศิลปกรรม
ชาติพันธ์
ภาษาและวรรณกรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดพื้นที่ทางวิชาการในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แก่นักวิชาการ นักวิจัย และท่านที่สนใจ นำไปศึกษาและเพื่อใช้อ้างอิงใน การจัดการเรียนการสอน การเขียนงานทางวิชาการต่าง ๆ ทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยสองท่าน ทัศนะและเนื้อหาที่ปรากฏในวารสาร ไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

Sidebar Menu