กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กองบรรณาธิการ Editorial Board

ชื่อ สังกัด สถาบัน
รองศาสตราจารย์ ดร. ยุภาพร ยุภาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร ปรีเอี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร. สัญญา เคณาภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โกมณ แพนพา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาคร คัยนันทน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภักดี โพธิ์สิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรินทร์ สุทธิศัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธินี อัตถากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ดร.ศิริพงษ์ ทองจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ดร.สิทธิพรร์ สุนทร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ฝ่ายบรรณาธิการภาษาอังกฤษ (English Language Editor)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธรรมนูญ รวีผ่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Sidebar Menu