คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ Original preparation instructions

1. เป็นบทความวิจัย

เป็นบทความวิจัย/ บทความวิชาการเกี่ยวกับความหลากหลาย ในมิติ ด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ ศิลปกรรม ชาตพิพันธุ์ ภาษาและวรรณกรรม หรือบทบาทวิจารณ์หนงั สือ ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์
เผยแพร่มาก่อน

2. เขียนเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ

โดยบทความวิจัย และบทความ วิชาการ ต้องมีความยาวประมาณไม่เกิน 20 หน้าเอสี่ (A4) รวมภาพประกอบและเอกสาร อ้างอิง ขนาดอักษร Cordia New 16 ส่วนบทความวิจารณ์หนังสือ ควรมีความยาว ไม่น้อยกว่า 5 หน้าเอสี่ (A4)

3. ผู้เขียนต้องระบุประวัติตนเอง

ได้แก่ ระบุชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด หรือ สาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัยที่สังกัด กรณีที่เป็นนักศึกษา พร้อมระบุสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ หรือ e – mail เพื่อการติดต่อกลับ

4. บทความต้องมีบทคัดย่อทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บทความต้องมีบทคัดย่อทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีความยาว รวมกันไม่เกิน 1 หน้า (กระดาษ A4)

5. บทความควรมีภาพประกอบ ตาราง หรือแผนภูมิตามความเหมาะสม

บทความควรมีภาพประกอบ ตาราง หรือแผนภูมิตามความเหมาะสม โดยจัดแยกไว้ต่างหากจากเนื้อหาบทความและระบุให้ชัดเจนว่าต้องการแทรกส่วนใด ในบทความ

6. ต้นฉบับจะผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

การประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสองท่าน ในรูปแบบ double-blind peer review

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Sidebar Menu