รายการบทความ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

#ID
TITLE
PAGES
FILE
1 เกี่ยวกับวารสาร
ABOUT THE JOURNAL
บรรณาธิการ
Editor
1-4
2 บทบรรณาธิการ
EDITORIAL
บรรณาธิการ
Editor
5-6
3 สารบัญ
TABLE OF CONTENTS
บทบรรณาธิการ Editorial
Editor
none
4 การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์การเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแห่งความสำเร็จทางการเมืองไทย
Leveraging Corporate Culture to Increase Core Competency of Success on Thai Politics
รองศาสตราจารย์ ดร. ชนินทร์ วะสีนนท์
Assoc. Prof. Dr. Chanin Vaseenonta
7-25
5 ประติมากรรมตามรูปแบบการกลมกลืนทางวัฒนธรรมเพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษ์พิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม
Sculpture by Isan Cultural Combination Approach to Conservative Design in Maha Sarakham City Museum
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ
Assoc.Prof.Dr.Kittikorn Bumroongboon
27-63
6 แนวทางการจัดการคุ้มครองสวัสดิภาพและสังคมสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
Social Welfare and Social Work’s Management Approach for Children and Youths
ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์1, และกิตติกรณ์ บำรุงบุญ2
Piyaluk Potiwan1, Kittikorn Bumroongboon2
65-77
7 ความรู้ ทัศนคติและความพร้อมต่อการเป็นประชาคม อาเซียนของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม
Knowledge Attitudes and Readiness for the ASEAN in Maha Sarakham
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร ยุภาศ
Assoc.Prof.Dr.Yupaporn Yupas
79-98
8 การฟื้นคืนสิทธิชุมชนต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในร่างรัฐธรรมนูญปี 2559

ดร.กฤษฎา บุญชัย
99-115
9 ความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างผู้นำทางการเมืองท้องถิ่นกับประชาชน
The Power Relation Between Local Political Readers And The People
นายเรืองฤทธิ์ คงอยู่
117-132
10 ความเหลื่อมลํ้าในการถือครองที่ดิน กับการจัดการที่ดินแนวใหม่
Inequality in Land Ownership for Land Management
นิยม ยากรณ์
133-153
11 ขบวนการชุมชนนามูลในการปกป้องสิทธิการดำรงชีพ
The Namoo community social movement to defend the right to livelihoods.
พระทวี ข่ายมณี
Phra Thawee Khaimanee
155-172
12 การจัดการการคลังภาครัฐ
Public Finance Management
สัญญา เคณาภูมิ1 และ วัชราภรณ์ จันทะนุกูล2
Sanya Kenaphoom1 and Watchaporn Janthanukul2
173-199
13 แนวทางการพัฒนากระบวนทัศน์ในการจัดการเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน : แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
Pathway to Paradigm Developing for Network Management among Private Organizations : Foreign Labour in Thailand.
ดร.ดิเรก ถึงฝั่ง
Dr. Direk Teungfung
201-217

Sidebar Menu